شیوه قرار دادن صفر قبل از عدد در اکسل چگونه است

پیش از این که بخواهیم  در مورد موضوع قرار دادن صفر قبل از عدد در اکسل صحبت کنیم باید بگویم که اگر کمی اکسل را به تست بکشانید متوجه می شوید که، به راحتی نمی توانید دو کار را انجام دهید:

ادامه خواندن “شیوه قرار دادن صفر قبل از عدد در اکسل چگونه است”